Syftet med en energianalys är att kartlägga och analysera fastighetens energianvändning.

Att få kontroll på vilken energi som köps in och vad energin används till är grunden i allt arbete med energieffektivisering.

I första steget samlar vi in all information som finns tillgänglig om fastigheten. Konstruktions-, arkitekt- och VVS-ritningar. Energistatistik gällande värme, el, vatten och kyla. Vi samlar in tidigare besiktningsprotokoll och övrig byggnadsinformation som ytor, verksamheter, system etc. All information analyseras och studeras innan fastigheten besöks för att bilda sig en uppfattning om projektet.

Efter analys av all befintlig fastighetsinformation görs en förbesiktning. Syftet är att skaffa sig en översiktlig bild av fastigheten och dess system. Här planeras hur många och vilken typ av mätningar som måste utföras.

Därefter installeras loggningsutrustning för att identifiera stora elförbrukare. Vi installerar undermätare på enskilda installationer och loggar elförbrukningen på dessa. Inomhustemperatur loggas på mellan 5-10 referenspunkter i fastigheten för att analysera värmefördelningen. Tappvarmvattentemperatur uppmäts på flera tappställen i fastigheten.

Vid besiktningen inspekteras byggnadens klimatskal, installationer, ventilations-, värme- och kylsystem. Drifttider och driftvillkor analyseras för att säkerställa att systemen inte jobbar mot varandra. Totalluftflöden mäts där det är möjligt och utvärderas om luftomsättningen är lämplig för respektive verksamhet.

All insamlad information från samtliga moment analyseras och utvärderas. Potentiella åtgärdsförslag för att sänka energianvändningen beräknas. LCC-kalkyler genomförs för samtliga föreslagna åtgärder.

Resultat och analyser presenteras i en utförlig rapport. El- och temperaturloggningar, mätvärden och termografibilder redovisas i bilagor. Här presenteras samtliga förslag till åtgärder för att sänka energianvändningen. Vi beräknar även en investeringskostnad och utför en LCC-kalkyl för respektive åtgärdsförslag.

Kontakta oss för att prata om energianalys på er fastighet.

 

Vill ni göra en energiberäkning på er byggnad i programmet IDA ICE eller VIP Energy? Läs mer >>

 

Är ni intresserad av att göra en energikartläggning för stora företag enligt EKL, klicka på länken.

För mer information om energianalys

Jonas Hed

073-821 32 17
jonas.hed@franskabukten.se