Lagen om Energideklaration för byggnader

By 26 november, 2011Nyheter

Som ett mål i arbetet med att minska energianvändningen i byggnader infördes en lag den 1 oktober 2006 om att ägare till byggnader ska deklarera energianvändning och inomhusmiljön i byggnaden. För flerbostadshus skulle detta ha skett senast den 31 december 2008. För småhusägare ska detta ha genomförts från och med den 1 januari 2009 men endast vid försäljning. För flerbostadshus ska energideklaration göras vart 10:e år, vilket även innebär att en upprättad energideklaration är giltig i 10 år.

Lagen bygger på ett EU direktiv som syftar till lägre energianvändning i byggnader och alla EU länder har infört liknande lagar. I Sverige och inom EU står byggnader för ca 40 % av all energianvändning. Sverige har dessutom en målsättning att energianvändningen för bostäder och lokaler ska ha minskat med 20 % år 2020 jämfört med energianvändningen 1995.

Boverket är den myndighet som registrerar och utfärdar föreskrifter angående energideklarationerna, men det är kommunerna som utför tillsynen. Kommunen har möjlighet att vitesförlägga de fastighetsägare som inte har deklarationen väl synlig i fastigheten.

Boverket lämnade den 17 Oktober 2011 statistik på inkomna deklarationer jämfört med uppgifter från Lantmäteriet på hur många byggnader med gällande typkod som troligtvis omfattas av lagen. Enligt statistiken som Boverket visar så finns det 381 495 byggnader registrerade i Lantmäteriet exklusive egna hem och med den typkod som troligtvis omfattas av lagen. Av dessa är 203 532 stycken energideklarerade vilket motsvarar 53 %. Av statistiken framgår det att nästan hälften av de byggnader som omfattas av lagen ännu inte har energideklarerats.

Som fastighetsägare får man genom energideklarationen en uppfattning om hur mycket energi som förbrukas, som i sin tur kan jämföras med liknande byggnader. Man får även förslag på lämpliga åtgärder för att sänka energianvändningen, vilket i sin tur leder till lägre kostnader för dig som fastighetsägare. I en broschyr som Energimyndigheten ger ut ”Energideklaration – en investering du hämtar hem!” framkommer det att i 90 % av fallen har fastighetsägaren sparat in kostnaden för energideklarationen på ett år.

Vill du ha hjälp med att upprätta en energideklaration, kontakta oss på Franska Bukten AB.

Leave a Reply