Information om OVK

By 26 oktober, 2011Nyheter

Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdagen och regeringen att år 1991 införa regler om funktionskontroll av ventilationssystemet, OVK.

Syftet med krav på funktionskontroll av ventilationssystem är att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnader. Det är också viktigt för att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och särskilt delmålet om God inomhusmiljö. Där är målet att byggnader och deras egenskaper inte ska påverka människors hälsa negativt. Detta ska bland annat ske genom att säkerställa att samtliga byggnader där vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterad fungerade ventilation.

Det är byggnadens ägare, oavsett vem som nyttjar byggnaden, som är ansvarig att lagstiftningen följs, dvs. ser till att en OVK-besiktning utförs inom sitt givna tidsintervall. För att fullgöra sin skyldighet ska en certifierad funktionskontrollant anlitas och låta utföra en OVK-besiktning i fastigheten. Besiktningsmannen skall föra protokoll, dokumentera fastighetens brister och redovisa ett resultat av kontrollen, godkänd eller icke godkänd. Påtalade brister skall åtgärdas inom sex månader från besiktningsdatum. Efter utförd kontroll upprättar besiktningsmannen ett intyg som skall sättas upp på en väl synlig plats i byggnaden. Protokollet som upprättats under besiktningen skickas dels till fastighetens ägare och dels till byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK efterlevs.

Ventilationssystemet ska vara utformat så att det kan ge förutsättningar för en god luftkvalitet i rum där människor vistas mer än tillfälligt. Luften får inte innehålla föroreningar i en koncentration som medför negativa hälsoeffekter eller besvärande lukt. Erforderlig uteluft skall tillföras rum för daglig samvaro och sovrum, uteluften skall sedan evakueras i kök, bad och WC. Spridning av illaluktande och ohälsosam gaser eller partiklar från ett rum till ett annat skall begränsas. Avsiktlig luftöverföring (sk. överluft) får endast anordnas från rum med högre luftkvalitet till rum med samma eller lägre krav på luftkvalitet.

Vid en besiktning ska det kontrolleras att ventilationssystemets funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet tog i bruk. Har dock en omfattad ombyggnation utförts av ventilationssystemet gäller föreskrifterna som gällde vid ombyggnadsåret. Ett sådant exempel kan vara att många fastigheter i Stockholm har byggts om från självdragssystem till frånluftssystem.

Vidare ska besiktningsmannen kontrollera att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar och kan spridas i byggnaden, att instruktioner och skötselanvisningar finns lättillgängliga och att ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett. Dessutom ska det undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på telefonnummer 08-669 08 80 eller info@franskabukten.se

Leave a Reply