AB Franska Bukten erbjuder energiberäkningar enligt Boverkets Byggregler.

Bland annat ställer BBR klara krav på specifik energianvändning (kWh/m2,år), installerad effekt och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient.

Vi bifogar alltid en överskådlig rapport tillsammans med beräkningar med uppgifter om de indata, antaganden och begränsningar som gjort i beräkningar. Beräkningen utförs antingen i programmet IDA ICE eller VIP Energy beroende på objektet som skall simuleras. IDA ICE är ett mycket mer avancerat program som tillåter användaren att bygga upp och simulera byggnaden och dess installationer mer likt det faktiska utförandet. Detta ger mer möjligheten att även analysera byggnadens klimat och innemiljö. Vi håller alltid våra program uppdaterade med den senaste versionen av programvaran.

Vi utför alla våra beräkningar enligt SVEBY-programmet, vilken är en branschstandard för energi i byggnader. SVEBY betyder ”Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader” och är ett utvecklingsprogram som drivs av bygg- och fastighetsbranschen. Ett av de huvudsakliga syftena är att ge vägledande anvisningar för hur energiberäkningar ska utföras för att minimera risken för ”glädjekalkyler”.

Anlita oss i tid om du är osäker hur bra ditt hus är på väg att bli ur energisynpunkt. Det ger dig möjligheten att ställa högre krav på din byggherre innan det för sent.installerar undermätare på enskilda installationer och loggar elförbrukningen på dessa. Inomhustemperatur loggas på mellan 5-10 referenspunkter i fastigheten för att analysera värmefördelningen. Tappvarmvattentemperatur uppmäts på flera tappställen i fastigheten.

Vid besiktningen inspekteras byggnadens klimatskal, installationer, ventilations-, värme- och kylsystem. Drifttider och driftvillkor analyseras för att säkerställa att systemen inte jobbar mot varandra. Totalluftflöden mäts där det är möjligt och utvärderas om luftomsättningen är lämplig för respektive verksamhet.

All insamlad information från samtliga moment analyseras och utvärderas. Potentiella åtgärdsförslag för att sänka energianvändningen beräknas. LCC-kalkyler genomförs för samtliga föreslagna åtgärder.

Resultat och analyser presenteras i en utförlig rapport. El- och temperaturloggningar, mätvärden och termografibilder redovisas i bilagor. Här presenteras samtliga förslag till åtgärder för att sänka energianvändningen. Vi beräknar även en investeringskostnad och utför en LCC-kalkyl för respektive åtgärdsförslag.